sreda, 29 majaNajnovejše novice iz slovenskega spleta

DDV številka v Sloveniji za tuje državljane

Tujci oziroma tuji državljani, tako fizične kot pravne osebe, lahko ustanovijo podjetje v Sloveniji. Pri tem velja, da za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo ne potrebujejo posebnih dovoljenj. Identifikacijska DDV številka v Sloveniji prav tako ni omejena na rezidentstvo ustanoviteljev firme. Za vpis v register zavezancev za oddajo davka na dodano vrednost je sicer potrebno predložiti nekoliko več dokumentacije, če je zastopnik podjetja državljan države izven Evropske Unije.  

Slovensko državljanstvo zatorej ni potrebno za ustanovitev družbe in vstop v sistem davka na dodano vrednost. Tuji državljani, kot fizične osebe, za ustanovitev podjetja potrebujejo le osebni dokument ter EMŠO. Če pa želijo podjetje ustanoviti pravne osebe s tujim državljanstvom, pa poleg omenjene dokumentacije potrebujejo še overjen izpisek iz poslovnega registra tuje oziroma matične države.

Identifikacija davka na dodano vrednost za tujce 

Vsako podjetje, ki ga ustanovi tuji državljan, se mora pred pričetkom poslovanja identificirati, ali bo vstopilo v sistem davka na dodano vrednost. Identifikacijska DDV številka v Sloveniji je zatorej namenjena tistim družbam, ki se prostovoljno odločijo za vstop v sistem ali pa v sistem morajo vstopiti ob določenih pogojih, ki jih predpisuje davčna zakonodaja. 

DDV številka v Sloveniji

Eden izmed predpisov je tudi ta, da vstop v davčni sistem ni obvezen za podjetja, ki so v lasti tujih državljanov, kateri tudi niso slovenski rezidenti in davčni rezidenti, ter opravljajo storitve, ki so oproščene dobave blaga s pravico do odbitka davka. Če pa družba želi postati davčni zavezanec in za to ne izpolnjuje določenih pogojev, tedaj državni organ presodi, ali je podjetje upravičeno do dodelitve identifikacijske številke za davek na dodano vrednost. 

Ali je potrebno slovensko državljanstvo za oddajo vloge?

Da bi ustanovitelj nove firme lahko oddal vlogo za pridobitev identifikacijske številke za vstop v sistem davka na dodano vrednost, ni potrebno, da ima slovensko državljanstvo. Vendar pa mora pri tem državnemu organu predati določena dokazila, kot so: 

 • Podatki o ustanoviteljih podjetja, kontaktni podatki družbe ter opis dejavnosti podjetja. 
 • Pogodbe za že sklenjene in dogovorjene posle z drugimi podjetji oziroma kupci. 
 • Dokazila, ki pričajo o tem, da je družba v pridobivanju delovnih dovoljenj in da trenutno v podjetju še ni nobene osebe v delovnem razmerju. 

Velikokrat se zgodi, da so tuji lastniki iz strani državnega organa pozvani k dopolnitvi vloge, saj največkrat nastanejo težave prav pri pridobivanju veljavnih delovnih dovoljenj. Zato mora firma priložiti tudi pogodbo o poslovodenju, kar dokazuje, da bo v družbi zaposlena najmanj ena oseba. 

DDV številka v Sloveniji

Ker je pridobitev DDV številke v Sloveniji za tuje državljane precej dolgotrajen postopek, se je dobro obrniti na specializirana podjetja, kot je podjetje ProTax, kjer strokovnjaki tujim lastnikom pomagajo, da lahko njihova družba hitreje in lažje vstopi v davčni sistem davka na dodano vrednost. 

Kdo se mora identificirati za davčnega zavezanca? 

Davčna zakonodaja določa, da veljajo enake obveznosti davčnega zavezanca, ne glede na to, ali je ustanovitelj podjetja slovenski rezident ali oseba z rezidentstvom v tuji državi. Identifikacija davčnega zavezanca se opravi glede na vlogo zahtevka, kjer je podana DDV številka v Sloveniji osnova za vstop v sistem davka na dodano vrednost.

Zahtevek za izdajo identifikacijske davčne številke pa morajo predložiti podjetja, ki:

 • Presežejo prihodke v znesku 50 tisoč evrov v posameznem mesecu
 • Presežejo prihodke v znesku 50 tisoč evrov v celotnem poslovnem letu 
 • Pridobivajo blago znotraj Evropske Unije, kjer skupni znesek pridobitev v tekočem poslovnem letu preseže 10 tisoč evrov 
 • Opravljajo storitve na ozemlju druge države članice Evropske Unije, pri čemer je prejemnik  oziroma kupec storitev tudi plačnik davka na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost za tujce in nerezidente 

Tujec, ki ni slovenski rezident ali državljan Republike Slovenije, mora ob oddaji zahtevka za izdajo identifikacijske številke za davek na dodano vrednost in vstop v davčni sistem predložiti veliko dokumentacije, kot je natančna obrazložitev kraja nabave, uvoznega in izvoznega carinjenja blaga ter prenos lastništva in potek transferja blaga. Podjetje mora tudi navesti konkretna imena potencialnih dobaviteljev, prevoznikov in poslovnih partnerjev. Dokumentacija ob oddaji vloge mora vsebovati tudi :

 • dokazila o nakupu osnovnih sredstev in zaloge materialov, 
 • listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti, 
 • različna dokazila o izdanih dovoljenjih,
 • izpis iz sodnega registra in drugo.

Za tuje državljane in osebe, ki nimajo slovenskega rezidentstva, je vlaganje in izpolnjevanje tovrstnih obrazcev posebej zahtevna naloga, saj morajo biti vsa dokazila priložena v slovenskem jeziku. Prav tako so tudi vsi obrazci v slovenskem jeziku. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj ustanovitelji potrebujejo pomoč pri ustanavljanju družb in pri oddaji vloge za DDV številko v Sloveniji. 

Specializirano podjetje ProTax tako nudi svoje storitve, ki zagotavljajo hitro in enostavno premagovanje birokratskih ovir, pri čemer v imenu novoustanovljene družbe poskrbijo za urejanje vse potrebne dokumentacije in vlaganje dokazil na pristojne državne organe.

Članki iz iste kategorije: